side-area-logo
Villkor

Personuppgiftspolicy

 

1. Inledning

Bleking Delikatesser AB, 556797-6351 (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att:

  • du som kund, eller representant för kund, tillhandahålls Tjänsten;
  • du som potentiell kund, eller representant för potentiell kund, erhåller information från Bolaget;
  • du som leverantör eller samarbetspartner, eller representant för dessa, ingår samarbete med Bolaget; samt du sökt en tjänst hos Bolaget.

Bolaget ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad ”Personuppgiftspolicyn”) beskriver Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”Personuppgifter”).

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

 

2. Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden,
vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

1.1 Kunder eller representanter för kunder samt potentiella kunder

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Hantera beställningar/köp av kunder, samarbetspartners och leverantörer. I detta omfattas behandlingar för leverans (inklusive hantering av fraktsedlar, avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation av kunder, hantering av betalning, Adresskontroll mot upplysningsföretag samt hantering av reklamations- och garantiärenden.

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsinformation.

Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Kund, kunders representanter samt upplysningsföretag.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan avsäga oss uppdraget.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser vid köp av vara eller tjänst. Detta omfattas behandlingar för nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsformation.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Kund eller kunders representant.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 7 år därefter.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Hantera kundservice-ärenden. Behandlingen omfattar kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier), identifiering av kunden samt utredning av eventuella klagomål.

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Den registrerades korrespondens.

Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Kund eller kunders representant.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bolagets och den registrerades berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För marknadsförings-ändamål. I detta omfattas t.ex. marknadsföring via telefon, e-post samt sms.

Namn.

Kontaktuppgifter.

Yrkestitel.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Kund eller kunders representant, potentiella kunder eller potentiella kunders representant.
Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunderna.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Personuppgifterna för befintliga kunder eller kunders representant sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken, vilket normalt sett innebär ett år från din senaste aktivitet till följd vår marknadsföring. Längre tid efter samtycke. Personuppgifterna för potentiella kunder sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken, vilket normalt sett innebär tre månader från din senaste aktivitet till följd vår marknadsföring. Längre tid efter samtycke.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Kreditupplysning av kunder. I detta omfattas t.ex. behandlingar för att kontrollera kundernas betalningsförmåga genom att ta kreditupplysning.

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Ekonomisk information.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Upplysningsföretag.
Laglig grund: Berättigat intresse för att Bolaget ska kunna tillvarata sin rätt att få betalning/leverans från kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: 1 år från det att kreditupplysningen inhämtades.

 

1.2 Leverantörer och samarbetspartners

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Hantera beställningar/köp av samarbetspartners och leverantörer. I detta omfattas behandlingar för leverans (inklusive hantering av fraktsedlar, avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation av kunder, hantering av betalning, Adresskontroll mot upplysningsföretag samt hantering av reklamations- och garantiärenden.

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Betalningshistorik.

Betalningsinformation.

Köpinformation.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Samarbetspartners och leverantörer eller deras representanter samt upplysningsföretag.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan avsäga oss uppdraget.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Kreditupplysning av leverantörer och samarbetspartners. I detta omfattas t.ex. behandlingar för att kontrollera kundernas betalningsförmåga genom att ta kreditupplysning.

Namn.

Personnummer/ Organisationsnummer.

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Ekonomiska information.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Upplysningsföretag.
Laglig grund: Berättigat intresse för att Bolaget ska kunna tillvarata sin rätt att få betalning/leverans från kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: 1 år från det att kreditupplysningen inhämtades.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners. I detta omfattas t.ex. att hantera leveranser och samarbeten, samt att tillhandahålla organisationsschema och telefonlista, för att kunna samarbeta internt på Bolaget. Leverantörsregister för enklare tillgång till kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter.

Yrkestitel.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Leverantörer och

Samarbetspartners samt deras representanter.

Laglig grund: Berättigat intresse. Bolaget har ett berättigat intresse i att behandla personuppgifterna som är nödvändig för att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Till dess att vi erhållit information att kontaktpersonen slutat eller bytt kontaktuppgifter.

 

1.3 Arbetssökande

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera en rekryterings-process. I detta omfattas t.ex. att granska ansökan och kommunicera med ansökanden.

Namn.

Adress.

Personnummer.

Kontaktuppgifter.

Identitetshandlingar.

Upplysningar om arbetssökande prestationer och tidigare arbetslivserfarenheter.

Bakgrundskontroll.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Arbetssökande och arbetssökandens arbetsgivare.

Laglig grund:

Fram till tjänsten tillsätts: fullgörande av avtal.

Efter att tjänsten har tillsatts: intresseavvägning (eller samtycke).

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: Upp till två från det att tjänsten har blivit tillsatt. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Uppgifter gällande bakgrundskontroll raderas omedelbart efter påseende.

 

1.3 Besökare

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Hantera besök i fabrik/kontor/lager. I detta omfattas t.ex. att registrera externa besökare av säkerhetsskäl.

Namn.

Kontaktuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Besökaren.
Laglig grund: Berättigat intresse för att Bolaget ska kunna tillgodose Bolagets säkerhet samt rättsliga förpliktelse enligt livsmedelslagstiftningen.
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.
Lagringsperiod: I upp till 2 år och 6 månader efter besöket.

 

3. Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. upplysningsföretag och IT-leverantör. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

 

4. Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst, via telefon 031-7802200 eller e-post info@seahouse.se få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

 

5. Skyddet för Personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord. Våra Medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna Personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

6. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på bolagets hemsida (http://www.seahouse.se). Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Bolaget ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Bolagets personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftspolicyn antogs den 25 maj 2018.

 

7. Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker den här webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt den lag om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta.

Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Blekinge Delikatesser AB’s hemsida använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla,Firefox m fl) så att den inte tillåter cookies.

 

8. Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Blekinge Delikatesser AB, org.nr 556797-6351
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
031-7802200
info@blekingedelikatesser.com